Odpowiedzialność względem pracowników

Środowisko pracy

Nova Trading przestrzega norm prawnych, które regulują stosunki pracownik-pracodawca. Oprócz działań wynikających z wywiązywania się z prawnych obowiązków wobec pracowników, firma wprowadziła szereg dodatkowych praktyk, które mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy – począwszy od zapewnienia dobrych warunków pracy, możliwości realizacji wyzwań i pasji, a skończywszy na dbałości o relacje międzyludzkie i przyjazną atmosferę w pracy. Dorobkiem firmy jest kultura organizacyjna zbudowana na wartościach – uczciwości, szacunku, życzliwości, zaufaniu.

Korzyścią dla firmy jest niski wskaźnik rotacji pracowników wykwalifikowanych, co przekłada się na zatrzymanie w firmie ludzi z potencjałem, większe poczucie bezpieczeństwa i lojalności wobec firmy, a także wzrost zaangażowania w pracę. 

Nova Trading postrzegana jest na rynku pracy jako dobry, solidny, pożądany pracodawca. Średni staż pracy w firmie prawie 9 lat.

Opieka medyczna dla pracowników firmy

Nova Trading od wielu lat prowadzi program prywatnej opieki medycznej dla pracowników, która realizowana jest przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Program ten umożliwia wszystkim pracownikom firmy dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej oraz nowoczesnej diagnostyki.
 

Nova Trading przyjazna Mamom

Nova Trading zapewnia zatrudnionym kobietom bezpłatny dostęp do prywatnej opieki medycznej przez cały okres trwania ciąży oraz po porodzie (w ramach wyżej opisanego działania „Opieka medyczna”). 

W firmie została wypracowana praktyka zarządzania procesem nieobecności przyszłych mam (zapewnienie zastępstwa, ustalenie sposobu komunikacji podczas urlopu macierzyńskiego, informowanie o bieżącej sytuacji na stanowisku itp.). Pozwoliło to na zminimalizowanie obaw o utratę pracy. Korzyścią dla firmy jest możliwość zatrzymania wykwalifikowanych pracownic, które nie muszą dokonywać wyboru między rozwojem zawodowym a życiem osobistym.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Nova Trading wspiera zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Pracownicy mogą zaplanować czas prywatny m.in. dzięki:

 • stałym godzinom pracy, 
 • dowozowi pracowników do pracy firmowym autobusem (udogodnienie to jest wprowadzone dla zatrudnionych w centrali firmy w Toruniu, pracujących zarówno w biurze, jak i w Centrum Serwisowym na wszystkich zmianach),
 • zarządzaniu procesami, 
 • planowaniu produkcji,
 • planowaniu wyjazdów służbowych itp.



W przypadku pracowników wykwalifikowanych przy dłuższej ich nieobecności w pracy z powodu urlopu chorobowego, macierzyńskiego, bezpłatnego itp., firma:

 • zapewnia zastępstwo na czas ich nieobecności, 
 • na wniosek pracownika umożliwia zdalne wykonywanie pracy (udostępnienie niezbędnego sprzętu do kontaktu itp.),
 • gwarantuje bezpieczny powrót do pracy.



W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez pracownika z powodów osobistych – o ile sam pracownik jest zainteresowany dalszą pracą w Nova Trading oraz o ile jest to możliwe pod względem organizacyjnym - zostaje on zatrudniony w innym oddziale firmy na podobnym stanowisku.

Jeżeli pracownik Nova Trading ma problemy osobiste z powodu choroby, przykrych zdarzeń losowych, firma nie pozostaje obojętna - oferuje pomoc finansową ze środków pochodzących m.in. z funduszu socjalnego lub stosuje inne formy wsparcia w zależności od zaistniałej sytuacji.

Dbałość o warunki pracy

Nova Trading zapewnia swoim pracownikom bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej przestrzeni biurowej oraz produkcyjno-magazynowej. Do ich dyspozycji oddane są stanowiska wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań w sposób jak najbardziej profesjonalny.

Firma stosuje nowoczesne rozwiązania techniczne, aby usprawnić procesy, poprawić bezpieczeństwo pracy, eliminować pomyłki, stosować bardziej kreatywne rozwiązania itd.

Pracownicy korzystają także z pomieszczeń socjalnych z wygodnym zapleczem kuchennym, a w przypadku pracowników produkcyjnych i magazynowych – dodatkowo z szatniami, prysznicami itd.

Bezpieczeństwo

Środowisko pracy jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracowników i ich satysfakcję z dobrze wykonywanych zadań. W związku z tym firma dokłada wszelkich starań, aby każde stanowisko pracy było właściwie wyposażone oraz spełniało wymogi określone przepisami BHP i PPOŻ. 

Celem Nova Trading jest stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych poprzez modernizację obiektów, zwiększanie powierzchni biurowej i magazynowej, wyposażanie stanowisk pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami itd.

Spółka przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi są objęci wszyscy pracownicy. Szkolenia łączą podstawy teoretyczne z praktyką podpartą analizą zdarzeń wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych. Pracownicy są poinformowani o ryzyku występującym na ich stanowisku pracy oraz kierowani na wstępne i okresowe badania lekarskie.

Specjaliści BHP zatrudnieni w Nova Trading oprócz szkoleń stanowiskowych organizują ćwiczenia przeciwpożarowe, prowadzą pomiary oświetlenia i natężenia hałasu na różnych stanowiskach pracy, dbają o wyposażenie pracowników magazynowych i produkcyjnych w indywidualne ochrony zabezpieczające wzrok, słuch itp., kierują pracowników na szkolenia specjalistyczne (np. z obsługi suwnic, wózków widłowych itd.).

W firmie istnieje praktyka organizacji szkoleń dla wyznaczonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na wyposażeniu firmy są trzy defibrylatory. Jeden z nich znajduje się w centrali firmy w Toruniu, a pozostałe dwa w oddziałach – w Jaworznie i Warszawie.

Nova Trading przeprowadza także szkolenia z zakresu BHP dla pracowników tymczasowych oraz firm na stałe z nią współpracujących.

Bezpieczeństwo w czasie pandemii

Ostatnie lata z uwagi na pandemię COVID-19 postawiły przed służbami BHB wszystkich firm duże wyzwanie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego ich pracownikom, klientom i kontrahentom.

W tym zakresie zostało wdrożonych w Nova Trading wiele rozwiązań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii:

 • udostępniono wszystkim osobom przebywającym na terenie Nova Trading środki dezynfekcyjne,
 • wyposażono pracowników firmy w sprzęt ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.,
 • powiększono biura o kolejne pomieszczenia, aby zapewnić wymagane odległości pomiędzy pracownikami,
 • stanowiska pracy mające kontakt z osobami spoza firmy zostały wyposażone w odpowiednie przegrody ochronne,
 • w Dziale Produkcji oraz w magazynach skrócono czas pracy zmian, aby wyeliminować możliwość kontaktów między pracownikami z poszczególnych zespołów,
 • wprowadzono codzienną dezynfekcję szatni, stołówek i innych wspólnych pomieszczeń dla pracowników magazynowo-produkcyjnych, a także obowiązek dezynfekcji pulpitów maszyn, czytników kodów kreskowych, elementów sterowniczych wózków widłowych itp.,
 • w magazynach wprowadzono zakaz przemieszczania się pracowników między sektorami,
 • wprowadzono limity osób, które mogą przebywać we wspólnych pomieszczeniach, np. na stołówkach,
 • wprowadzono środki ostrożności w transporcie firmowymi autobusami – stosowanie maseczek, zachowanie odległości między podróżującymi itp.,
 • wprowadzono nowe procedury obsługi i środki ostrożności dla kierowców firm transportujących towary do/z Nova Trading (obowiązek posiadania maseczki, obowiązkową dezynfekcję rąk itp.),
 • w uzasadnionych przypadkach umożliwiono pracownikom biurowym pracę w trybie zdalnym,
 • ograniczano ruch pracowników poprzez wymóg załatwiania wszelkich spraw bez kontaktów osobistych,
 • uruchomiono stanowiska przekazywania dokumentów,
 • zakupiono sprzęt do wideokonferencji, aby ułatwić komunikację między oddziałami firmy, kontakty z klientami, dostawcami itp.,
 • służby BHP zostały zobowiązane do prowadzenia ciągłej akcji informacyjnej wśród pracowników na temat wprowadzonych obostrzeń i konieczności przestrzegania nowych zasad.stałym godzinom pracy, 

Zarządzanie zasobami

W ramach ogólnie dostępnego systemu komputerowego pracownicy mają wgląd w dostępność różnych zasobów – samochodów służbowych, sal konferencyjnych itp. Pracownicy również w ramach tego modułu rejestrują swoją nieobecność – wnioskują o urlop wypoczynkowy / okolicznościowy itp. Pracownicy mają dostęp do terminarza urlopów bieżących i planowanych wszystkich osób zatrudnionych w Nova Trading. Wspólna platforma oszczędza czas oraz ogranicza obieg dokumentów papierowych. Dzięki temu rozwiązaniu poprawił się również przepływ informacji w firmie w zakresie w/w spraw.

W firmie wprowadzono dodatkowo elektroniczny system ewidencji czasu pracy – pracownicy rejestrują rozpoczęcie i zakończenie pracy na specjalnych urządzeniach przy użyciu karty. Dzięki temu wyeliminowano papierową listę obecności oraz poprawiono bezpieczeństwo w firmie - dostęp do poszczególnych pomieszczeń mają tylko pracownicy oraz zarejestrowani goście.

Kolejną platformą służącą do zarządzania wiedzą w firmie jest strona Intranetowa.

Intranet

Intranet, czyli portal przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego pracowników firmy, funkcjonuje w Nova Trading od 2000 r. Od wielu lat działa on w formie nowoczesnego serwisu - w atrakcyjnej formie graficznej, z poszerzonym zakresem wiadomości, z informacjami uzupełnianymi na bieżąco. Celem było stworzenie platformy dostępnej dla wszystkich pracowników firmy. Intranet łączy w sobie funkcje informacyjne, edukacyjne, jak również społecznościowe. 

Na stronie Intranetowej udostępniane są informacje dotyczące:

 • wiedzy branżowej (artykuły z prasy, materiały szkoleniowe, tabele, normy itp.),
 • dokumentów ISO,
 • przepisów BHP,
 • aktualnego spisu kontaktów do wszystkich pracowników Nova Trading, 
 • indeksów cen, notowań, dodatków stopowych,
 • prezentacji firmowych, filmów reklamowych Nova Trading itp.


Intranet umożliwia również szybki dostęp do obowiązujących w firmie formularzy, wniosków itp. W ten sposób skraca się czas na poszukiwanie informacji, nie ma potrzeby angażowania innych osób do uzyskania danych itp.

W Intranecie zamieszczane są zdjęcia z wydarzeń firmowych – imprez, szkoleń itp., publikowane są informacje dotyczące aktualnych konkursów, akcji charytatywnych, dostępnych biletów na koncerty itp. Dzięki Intranetowi pracownicy mają możliwość integrowania się oraz budowania dobrych relacji.
Intranet jest aktualizowany na bieżąco. W pracę redakcyjną zaangażowanych jest około 20 pracowników z różnych działów firmy. Administracją strony zajmuje się Dział Marketingu oraz Dział Informatyki. 

Szkolenia

Każdy nowo zatrudniony pracownik jest objęty systemem obowiązkowych (wymaganych prawnie) szkoleń wewnętrznych –  stanowiskowych, BHP, przeciwpożarowych itp. Pracownicy biurowi odbywają również dodatkowe szkolenia z zakresu pracy w innych działach Nova Trading, aby mieć pogląd na funkcjonowanie firmy jako całości, procedur, zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, zdobywają wiedzę z zakresu oferowanych produktów i usług, sytuacji rynkowej itp. W ramach szkoleń wprowadzających pracownicy ci spotykają się również z Zarządem firmy. 

Pracownicy odbywają szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z dziedzin odpowiadających zakresowi ich obowiązków. Szkolenia te organizowane są w zależności od bieżących potrzeb.

Z uwagi na fakt, że praca w Nova Trading wymaga od zatrudnionych na wielu stanowiskach specjalistycznej wiedzy w zakresie stali nierdzewnej, aluminium, ich gatunków, właściwości fizycznych i chemicznych itp., firma stawia duży nacisk na szkolenie pracowników z tego zakresu.

Nova Trading przeprowadza także szkolenia z zakresu BHP dla pracowników tymczasowych oraz firm na stałe z nią współpracujących. Ponadto istnieje praktyka organizacji szkoleń dla wyznaczonych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dofinansowanie edukacji pracowników

Nova Trading pokrywa w całości lub w części koszty edukacji pracowników - w ramach podejmowanych przez nich studiów, kursów specjalistycznych czy nauki języków obcych. Każdy przypadek dofinansowania jest rozpatrywany indywidualnie. Jednym z kryteriów branych pod uwagę jest ścisły związek między kierunkiem kształcenia a zakresem obowiązków / charakterem wykonywanej pracy przez wnioskującego.

Firma zapewnia również pracownikom dostęp do prasy branżowej, fachowej literatury, prenumeruje czasopisma specjalistyczne zgodnie z potrzebami poszczególnych działów.

Praktyki i staże w Nova Trading


Firma od lat pomaga uczniom i studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Praktyki / staże odbywają się w Dziale Zakupów, Marketingu, Logistyki, Sprzedaży, Kontroli Jakości, Produkcji i Administracji.

Pierwszym krokiem do zdobycia praktyk / stażu w Nova Trading jest przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do Działu Kadr bądź bezpośrednio do kierownika danego Działu. Praktykanci /stażyści przyjmowani są w zależności od bieżących potrzeb firmy – zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w czasie trwania roku szkolnego/akademickiego. Praktykanci / stażyści oprócz wykonywania określonych zadań przechodzą również szkolenia z zakresu specyfiki pracy w konkretnym dziale.

Wspólne celebrowanie uroczystości

W życie firmy na stałe wpisało się już kilka uroczystości, które są obchodzone wspólnie co rok – Mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet oraz Dzień Chłopaka. 
Świętujemy również przejście pracowników na emeryturę oraz jubileusze 25-lecia pracy w naszej firmie.

Wspólne celebrowanie uroczystości sprzyja integracji działów, tworzeniu dobrej atmosfery w pracy, poznaniu się nie tylko od strony służbowej, ale również prywatnej.

Piknik rodzinny

W Nova Trading od wielu lat (z wyjątkiem okresu pandemii) są organizowane pikniki rodzinne dla pracowników oraz ich rodzin z uwagi na chęć promowania idei wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi oraz budowania trwałych relacji w rodzinie.

Nova Trading dla dzieci pracowników

Od kilku lat  w firmie funkcjonuje projekt pod tytułem „Galeria Dziecięca Nova Trading”, w ramach którego co miesiąc odbywa się wystawa prac tylko jednego dziecka. Na koniec autor otrzymuje nagrody oraz certyfikat potwierdzający odbycie się wystawy. 

Dzieci pracowników mogą również uczestniczyć w cyklicznie organizowanych przez firmę konkursach plastycznych.

Pracownicy wraz ze swoimi pociechami mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanym przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną cyklu koncertów dla dzieci „Symfonika Familijna” i „Czas dla nas". W trakcie spotkania poprzez wesołą zabawę dzieci uczą się słuchania muzyki, zapoznają się z budową i brzmieniem instrumentów, odkrywają piękno kultury polskiej oraz innych narodów.

Firmową tradycją jest przygotowywanie paczek świątecznych dla dzieci pracowników z okazji Bożego Narodzenia. Wręczenie prezentów połączone jest zwykle z okolicznościowym Spotkaniem Mikołajkowym.

Po godzinach

Nova Band
 

Zespół muzyczny Nova Band istnieje od 2013 r. Członków zespołu – na co dzień pracujących w różnych działach Nova Trading – połączyła wspólna pasja jaką jest blues i rock.

Pierwsze koncerty Nova Band miały miejsce w 2015 r. - zespół wystapił wówczas podczas imprezy z okazji 25-lecia firmy oraz otwarcia nowej siedziby oddziału Nova Trading w Jaworznie, a także podczas Pikniku Rodzinnego dla pracowników firmy oraz w Klubie Muzycznym Lizard King w Toruniu. 

Od tego czasu wiele się wydarzyło - zespół kilkakrotnie brał udział w imprezie Święto Muzyki organizowanej przez Toruńską Agendą Kulturalną, uświetnił swoim występem branżową konferencję podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny w Poznaniu, zagrał dla klientów Nova Trading podczas targów Stainless w Brnie. Band występował również na scenie wielu znanych klubów muzycznych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. W 2020 r. wydał pierwszą własną płytę (!).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Nova Band, na której publikowane są zdjęcia oraz nagrania z koncertów, akcje dla fanów, relacje z imprez itp. Nova Band posiada również swój profil na Facebooku oraz kanał na You Tube.

Po godzinach

Wspieranie aktywności pracowników

Wśród pracowników Nova Trading jest wiele osób o ciekawych zainteresowaniach, np. zajmujących się fotografią, biegami, kolarstwem, wspinaczką wysokogórską itp. Ich dokonania są często inspiracją dla innych. Na stronie intranetowej mogą oni zaprezentować swoje hobby, osiągnięcia, umieścić zdjęcia z odbytych podróży itp. 

Ponadto firma zachęca pracowników do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez poniższe działania (wszystkie uzależnione od aktualnej sytuacji pandemicznej):

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o aktualnościach dotyczących naszej firmy!

*Uprzejmie informujemy, że w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie newslettera administratorem Twoich danych osobowych jest Nova Trading SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane będą przechowywane przez czas realizowania subskrypcji lub do momentu odwołania przez Ciebie zgody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizowania subskrypcji. W razie potrzeby prosimy o kontakt na e-mail: iodo@ntsa.pl

Ta witryna używa plików cookie.
Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. OK