Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

§1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży oraz dostarczania wyrobów i usług oferowanych przez firmę NOVA TRADING S.A.
1.2 Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy NOVA TRADING S.A.:
OWSD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw NOVA TRADING S.A.
NT – NOVA TRADING S.A. z siedzibą w Toruniu.
Kupujący / Klient – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do NT zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie NT.
Zapytanie handlowe – każdy rodzaj oświadczenia zmierzającego do uzyskania przez Klienta informacji na temat możliwości i warunków wykonania usługi lub dostawy (sprzedaży) towaru  i usług.
Informacja ofertowa – informacja określająca warunki przyszłego zamówienia, lecz nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tzn. wymagająca ostatecznego przeglądu i potwierdzenia wszystkich warunków przez NT (w odniesieniu do konkretnych ilości, terminów i innych wymagań).
Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do NOVA TRADING S.A. zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.
Wyrób nietypowy – wyrób, który według NT wymaga specyficznej produkcji (np. jest nietypowych wymiarów, wymaga specjalnej obróbki) lub wykonania transakcji handlowych (np. zakupu materiału przez NT) pod indywidualne potrzeby danego Klienta. Ponadto NT zastrzega sobie prawo do zastosowania tego terminu w stosunku do innych wyrobów w dostawach o istotnym dla NT ryzyku handlowym.
Wada ukryta – wada wyrobu, której nie można wykryć przy zachowaniu należytej staranności przy odbiorze dostawy; braki ilościowe i wady kształtu, a także powierzchni niefoliowanej nie są wadami ukrytymi.
Platforma B2B – system informatyczny udostępniony przez NT pozwalający na bezpośrednie składanie zamówień z jego wykorzystaniem.
1.3  Niniejsze OWSD są powszechnie udostępnione na stronie internetowej www.nova-trading.com w zakładce „Produkty”. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych OWSD. 
1.4 OWSD stanowią integralną część umowy.  Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWSD wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.5 Odstępstwa lub zmiany, o których mowa w §1. pkt. 1.4, mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§2. Ofertowanie i zamówienia


2.1 Przedmiot informacji ofertowych i zamówień
2.1.1 Zawarcie umowy sprzedaży następuje po przeglądzie i akceptacji zamówienia skierowanego do NT przez Kupującego.
2.1.2 Złożenie zamówienia przez kupującego może nastąpić w szczególności przez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy pracownika działu sprzedaży NT lub przez platformę sprzedażową B2B.
2.1.3 Brak odpowiedzi na zamówienie złożone przez Kupującego nie oznacza milczącego przyjęcia oferty zawarcia umowy, chyba że NT przystąpi do jej realizacji.
2.1.4 O ile nie wyspecyfikowano w zamówieniu / umowie wymagań jakościowych dla wyrobu lub usługi, uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne ze stosownymi normami materiałowymi.
2.1.5 Przyjmując zamówienie / zawierając umowę, NT zobowiązuje się dostarczyć wyroby lub usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. NT nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
2.1.6 Ze względu na charakter oferowanych wyrobów, NT zastrzega sobie margines dokładności ilościowej (kg) w realizacji zamówienia na poziomie plus / minus:
- 10 % w przypadku kręgów,
- 5% w przypadku arkuszy.
Klient zobowiązany jest do odbioru towaru we wskazanych powyżej tolerancjach i do zapłaty za niego.
2.1.7 Jeżeli w zamówieniu / umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany i pakowany wg standardów wewnętrznych NT lub wg technologicznego standardu producenta.
2.1.8 Przez termin dostawy rozumie się którykolwiek dzień roboczy tygodnia o wskazanym numerze, o ile nie zostanie ustalone inaczej.
2.1.9 Ogłoszenia, reklamy, cenniki, wzorce, próbki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
2.2 Jeżeli w zamówieniu nie określono inaczej, to cena wyrobów hutniczych określana jest na podstawie wagi rzeczywistej towaru z wyjątkiem wyrobów płaskich w arkuszach gdzie cena ustalona jest na podstawie wagi teoretycznej wyliczonej z uwzględnieniem poniższych gęstości:
- dla blach aluminiowych przyjmuje się gęstość – 2,7 g/cm3
- dla blach ze stali nierdzewnej przyjmuje się gęstość – 8,0 g/cm3.
2.2. Ceny i warunki płatności
2.2.1 Ceny wyrobów zamieszczone przez NT w informacji ofertowej nie zawierają podatku od towarów i usług, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej. Należny podatek VAT zostanie doliczony w wielkości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
2.2.2 Koszty i sposób dostawy wyrobów do Kupującego oraz usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia.  W przypadku braku takich ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w siedzibie lub stosownym oddziale NT.
2.2.3 W przypadku, gdyby za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i jego ilość, albo doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia, NT zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu umowy.
2.2.4 Wartość sprzedawanego wyrobu jest ustalana na podstawie ceny przyjętej w informacji ofertowej lub zamówieniu / umowie oraz ilości wyrobu wyrażonej w jednostce miary będącej podstawą rozliczania.
2.2.5 Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski, to, jeśli strony nie ustalą inaczej, wartości na fakturze ustalane są na podstawie kursu sprzedaży danej waluty w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w dniu wystawienia faktury.
2.3. Atesty i inne dokumenty
2.3.1 NT, jeżeli tak ustalono w zamówieniu / umowie, przedstawi atest i inne pisemnie uzgodnione dokumenty.
2.3.2 Uzgodnione dokumenty, o ile nie zostanie postanowione inaczej w zamówieniu / umowie, zostaną dosłane drogą elektroniczną po dostawie.
2.3.2 Za usługę wystawienia atestów 3.1 NT, o ile strony nie uzgodnią inaczej, NT pobiera opłatę wg stosownego cennika dostępnego na stronie internetowej.

 

§3. Realizacja zamówień


3.1 O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania.  W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących NT praw.  Proces przechowywania takiego towaru może zostać przekazany na zewnątrz (stronie trzeciej) na koszt i ryzyko Kupującego.
3.2 W przypadku realizacji dostawy, transportem zapewnianym przez NT, obowiązują następujące zasady:
a. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m; o ewentualnych utrudnieniach lub odstępstwach w tym zakresie Kupujący ma obowiązek poinformować NT na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.  W przypadku, gdyby utrudnienia lub odstępstwa w zakresie opisanym wyżej okazały się na tyle istotne, że uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały wydanie towaru, ryzyko i koszt wszelkich adaptacji w tym zakresie spoczywa na Kupującym.
b. Dostawę zrealizowaną w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas.
c. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; NT może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.
d. Za rozładunek odpowiada Kupujący; NT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
3.3 W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w zamówieniu, wybór przewoźnika leży po stronie NT.
3.4 Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odbioru przez upoważnionego przedstawiciela, który potwierdzi odbiór wyrobu czytelnym podpisem i w razie wątpliwości, okaże swój dokument tożsamości.
3.5 NT dołoży starań, aby wyrób został właściwie opakowany.  W przypadku zamówień blach nieprzekładanych papierem lub niezabezpieczonych folią, NT nie gwarantuje powierzchni wolnej od zarysowań. Standardowe materiały użyte do pakowania nie podlegają dodatkowym opłatom i zwrotowi, za wyjątkiem palet. NT może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.
3.6 Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie przyjmowania zamówienia.
3.7 NT nie odpowiada za opóźnienie realizacji zamówienia a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej, na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności nieterminowej dostawy materiału przez dostawców NT, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy NT itp.  Realizacja częściowa zamówienia może być przedmiotem osobnej dostawy i może być oddzielnie fakturowana przez NT.
3.8 W przypadku przygotowania wyrobu do transportu na paletach, NT może na podstawie zawartych odrębnie porozumień żądać od Kupującego zwrotu palet. Termin zwrotu palet wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego pisma zawierającego zestawienie ilości palet za dany miesiąc. 
3.9 W przypadku zwrotu palet przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez NT, organizacja transportu leży po stronie NT.  Kupujący jest zobowiązany awizować NT zamiar zwrotu palet, w celu umożliwienia odpowiedniej organizacji ich odbioru.
3.10 W przypadku niezwrócenia przez Kupującego w wyznaczonym terminie palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia, NT wystawia Kupującemu fakturę VAT na odpowiednią wartość niezwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie.
3.11 Stosowane w NT przyrządy kontrolne pomiarowe są sprawdzane w odniesieniu do odpowiednich wzorców i, jeśli to ma zastosowanie, legalizowane.  Stosuje się wagi kl. III wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26 z dnia 18 lutego 2008r.).
3.12 NT wskazuje, że w przypadku sprzedawanych produktów nie można wykluczyć występowania w nich pewnych defektów oraz skaz w zakresie przewidzianym odpowiednimi normami.
3.13 W przypadku gdy waga zamówionych arkuszy (obejmujących jeden indeks magazynowy Nova Trading) nie będzie przekraczać 150 kg, do ceny takiej pozycji będzie doliczona dopłata w kwocie 150 zł netto tytułem dodatkowych kosztów przepakowania towaru.
 


§4. Reklamacje i zwrot wyrobu


4.1 Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.
4.2 O ile nie ustalono inaczej odpowiedzialność NT za jakość materiału ogranicza się do jednej stron powierzchni materiału zamówionego. Druga strona powierzchni może posiadać rysy, przebarwienia, skazy itp. wynikające z procesu technologicznego. W przypadku detali wypalanych laserowo na stronie B mogą występować zarysowania od rusztów ,odpryski oraz inne ślady. NT nie gwarantuje płaskości detali wycinanych laserowo.
W przypadku zamówień na kręgi szlifowane lub foliowane, przyjmuje się, że pierwsze 5 metrów i ostatnie 14 metrów nie ma folii, szlifu.
4.3 Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z NT, a także dokładny opis wady / braku oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady / braku, w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.
4.4 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodności jakościowej lub ilościowej wyrobu, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla NT oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy informuje pisemnie NT o stwierdzonych niezgodnościach. W przypadku gdy nie jest możliwe zbadanie jakości przy odbiorze materiału Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość niezwłocznie po odbiorze i poinformować NT o wykrytych wadach ale nie później niż 3 dni od dnia odbioru.
4.5 W przypadku stwierdzenia ukrytych wad wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia wad. Wady ukryte mogą być zgłoszone w okresie do 1 roku od daty sprzedaży.
4.6 Odpowiedzialność NT w zakresie jakości folii używanej do zabezpieczania sprzedawanego towaru, w szczególności w zakresie jej przyczepności ogranicza się do 6 miesięcy od momentu sprzedaży towaru.
4.7 Kwestionowany przez Kupującego wyrób, do czasu przedstawienia pisemnego raportu reklamacyjnego przez NT, powinien być:
a. dostępny do dyspozycji NT w formie umożliwiającej dokonanie oględzin i badań,
b. zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości.
4.8 Zwrot kwestionowanego wyrobu wymaga uprzedniej zgody NT i może się odbyć jedynie na podstawie przekazanego przez NT formularza zwrotu.  Warunkiem przyjęcia zwracanego wyrobu jest zachowanie jego identyfikowalności, tj. możliwości wykazania, że wyrób pochodzi z NT, zachowanie ocechowania lub etykiet NT. 
4.9 Zwracany wyrób powinien być zabezpieczony w sposób zapobiegający dalszej utracie wartości, tj. w przypadku blach w arkuszach: zapakowany na palecie NT, zabezpieczony odpowiednimi przekładkami i kartonowymi narożnikami (które są stosowane przy dostawie) oraz odpowiednio spięty taśmą z tworzywa sztucznego; w przypadku wyrobów długich: zabezpieczony w taki sam sposób jak przy dostawie z  NT, w tym spięty taśmą z tworzywa sztucznego. 
4.10 Zwracany do NT wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. NT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu innym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.
4.11 Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe części lub całości wyrobów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy lub wykonane usługi.
4.12 NT nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz właściwości materiału sprzedawanego jako nie w pełni wartościowy (II gatunek, złom).
4.13 W przypadku usługi cięcia laserem, narożniki przedstawiane na rysunku na ostro w procesie przygotowywania technologii cięcia są domyślnie zaokrąglane promieniem R od 0,5 do 3 mm. Inne wykończenie narożników wymaga zawarcia takiej informacji na zamówieniu.
 

§5. Płatności i inne rozliczenia


5.1 Faktury wystawione przez NT są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku NT.
5.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony Kupującego, NT zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody. NT zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy lub wstrzymania dostaw lub świadczenia usług w przypadku zmniejszenia lub anulowania limitu ubezpieczeniowego nadanego przez Ubezpieczyciela należności, w zakresie uniemożliwiającym realizację złożonych zamówień. W powyższych przypadkach (opóźnienia w zapłacie oraz/lub zmniejszenia/anulowania limitu ubezpieczeniowego) NT ma prawo żądać od klienta dokonania przedpłaty w wartości pozostałego do dostarczenia materiału lub wykonania usługi. NT nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Kupującego na wypadek odstąpienia od umowy i/lub wstrzymania dostaw lub świadczenia usług z powodu wskazanego w przedmiotowym punkcie.
5.3 W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie opóźnienia odbioru, NT ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości 1% zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
5.4 W wypadku zamówienia na wyroby nietypowe NT może wymagać pisemnego potwierdzenia warunków zamówienia przez Kupującego oraz zobowiązania do odbioru wyrobów w uzgodnionym terminie.  W przypadku nieodebrania wyrobów we wskazanym terminie, Kupujący może zostać – oprócz kary umownej określonej w §5. pkt. 3 - dodatkowo obciążony kosztami składowania.
5.5 Powyższe postanowienia nie odbierają prawa NT do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
5.6 NT zastrzega sobie prawo do przelewu wierzytelności jaką posiada wobec klienta, w szczególności przelewu wierzytelności w związku z ubezpieczeniem danej transakcji. Postanowienia ogólnych warunków klienta wyłączające lub ograniczające to prawo nie wiążą NT.

 

 

 

§6. Inne ustalenia


6.1 Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby NT.
6.2 Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z NT umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody NT.
6.3 NT zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.
6.4 W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą.  Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
6.5 Kupujący, zawierając umowę, akceptuje OWSD i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez NT w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
6.6 Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
 


Wersja obowiązująca od 01.09.2019 r. zastępująca wersję z dnia 03.06.2019 r.